Totenliste

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W XY Z

Totenliste O:

Ofen, Ernst
Oppenheimer, Emma
Oppenheimer, Gustav
Oppenheimer, Ida